Algemene Voorwaarden


Betreft:            Algemene Voorwaarden
1.       Algemeen
             De onderhavige algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Sannes Salon en een klant waarop Sannes Salon deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en op schriftelijke wijze is afgeweken.
2.       Inspanningsverplichting Sannes Salon
Lid 1:    Sannes Salon zal alle behandelingen naar beste inzicht, kundigheid en vermogen uitvoeren overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap.
Lid 2:    Indien een behandeling financieel afwijkt van het voorafgaand aan de behandeling overeengekomen bedrag, informeert Sannes Salon de klant daarover voorafgaand aan de behandeling.
3.       Informatieverstrekking
Lid 1:    De klant draagt zorg voor het aanleveren van alle mogelijk relevante informatie in het kader van de behandeling. Dit houdt in dat het aan de klant is om uitleg te geven over mogelijke allergieën, bijvoorbeeld in situaties waarin uitleg over producten wordt gegeven door Sannes Salon.
Lid 2:    Sannes Salon is niet aansprakelijk voor schade uit welke aard dan ook, voortvloeiende uit situaties waarin Sannes Salon is uitgegaan (en dat redelijkerwijze had mogen doen) van mededelingen van de klant die later onjuist dan wel onvolledig bleken te zijn.
4.       Afspraken
Lid 1:    Indien een klant verhinderd is dient de klant dit ten spoedigste, doch uiterlijk 24 uren voorafgaande aan de afspraak met Sannes Salon te melden.
Lid 2:    Indien een klant de verplichting uit lid 1 niet of niet tijdig nakomt, mag Sannes Salon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant doorberekenen. De uiteindelijke beslissing hieromtrent ligt bij Sannes Salon.
Lid 3:    Indien een klant vijf tot vijftien minuten te laat op een afspraak verschijnt, staat het Sannes Salon vrij deze tijd in te korten op de behandeling en toch het gehele honorarium in rekening brengen bij de klant. De uiteindelijke beslissing hieromtrent ligt bij Sannes Salon.
Lid 4:    Indien de klant vijftien minuten of nog later op de afspraak verschijnt, staat het Sannes Salon vrij de afspraak te annuleren en het gehele honorarium in rekening te brengen bij de klant. De uiteindelijke beslissing hieromtrent ligt bij Sannes Salon.
Lid 5:    Indien Sannes Salon verhinderd is om afspraken met klanten na te komen, dient zij dit ten spoedigste, doch uiterlijk 24 uren, kenbaar te maken aan de klant.
Lid 6:    Lid 1 tot en met lid 5 zijn niet van toepassing indien er sprake is van overmacht, zulks in te kleden door wettelijke bepalingen en jurisprudentie.
5.       Betaling en prijzen
Lid 1:    Sannes Salon vermeldt alle prijzen van alle behandelingen en/of producten zichtbaar in de salon. Op verzoek kan tevens een prijslijst aan de klant worden toegezonden.
Lid 2:    De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Lid 3:    Aanbiedingen en/of winacties zijn geldig voor de duur van de aangegeven looptijd of, indien van toepassing op producten, zolang de voorraad strekt.
Lid 4:    De klant dient direct na afloop van de behandeling zorg te dragen voor betaling. Het is mogelijk om te pinnen (elektronische betaling).
6.       Aansprakelijkheid
Lid 1:    Sannes Salon is niet aansprakelijk voor schade, uit welke aard dan ook, ontstaan doordat Sannes Salon is uitgegaan van door de klant onjuiste dan wel onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, allergieën, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Lid 2:    Sannes Salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënte heeft meegebracht naar de salon.
7.       Geheimhouding
Lid 1     Sannes Salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie is enkel vertrouwelijk indien de klant dit als zodanig heeft medegedeeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Lid 2:    De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of enig bevel, Sannes Salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 
8.       Klachten
Lid 1:    Klachten van officiële aard dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, schriftelijk worden gemeld aan Sannes Salon.
Lid 2:    Sannes Salon is verplicht de klant binnen een redelijke termijn van een antwoord te voorzien. In dit kader is aansluiting gezocht bij de wettelijke bepalingen en wordt een termijn van 14 dagen als redelijke termijn aangenomen.
Lid 3:    Indien een klacht gegrond is zal Sannes Salon, overeenkomst artikel 2 lid 1 van deze algemene voorwaarden, de behandeling opnieuw uitvoeren zoals oorspronkelijk overeengekomen. De eerste volzin geldt niet indien dit door de klant ondubbelzinnig kenbaar is gemaakt aan Sannes Salon.
9.       Garantie
Lid 1:    Sannes Salon verleent geen garantie op behandelingen. Na een behandeling kunnen er mogelijk reacties optreden, afhankelijk van de aard van de behandeling. De klant wordt hiervan, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2 lid 1 van deze algemene voorwaarden, door Sannes Salon over geïnformeerd.
Lid 2:    Sannes Salon verleent in beginsel geen garantie op producten, doch wordt aansluiting gezocht bij de consumentenrechtelijke bepalingen uit Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
10.   Beschadiging en/of diefstal
Lid 1:    Sannes Salon heeft het recht om de klant aansprakelijk te stellen indien de klant het meubilair, apparatuur, producten of andere aspecten van de salon heeft beschadigd dan wel heeft vernield. Indien er sprake is van een opzettelijke vernieling doet Sannes Salon in alle gevallen aangifte bij de politie.
Lid 2:    Sannes Salon meldt diefstal van producten bij de politie en doet hiervan aangifte.
11.   Gedragsregels
Lid 1:    De klant gedraagt zich in de salon naar algemeen aanvaarde verkeersnormen.
Lid 2:    Indien de klant het bepaalde in lid 1 overtreedt, heeft Sannes Salon na herhaaldelijk waarschuwen het recht om de betreffende klant de toegang tot de salon te ontzeggen of de klant te sommeren de salon te verwijderen. Indien in een dergelijk geval geen gehoor wordt gegeven aan verwijdering doet Sannes Salon aangifte van huisvredebreuk bij de politie.
12.   Recht
Lid 1:    Op iedere overeenkomst tussen Sannes Salon en een klant is Nederlands recht van toepassing.
Lid 2:    Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website dan wel de Facebook-pagina van Sannes Salon.
Lid 3:    De algemene voorwaarden die van toepassing zijn is telkens de laatst gepubliceerde versie zoals deze gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tussen Sannes Salon en de klant. 

 


Privacyverklaring


Identiteit van Sannes Salon

 

Ik ben schoonheidsspecialiste en wimperstyliste en verricht in dat kader uiteenlopende behandelingen. Voor een uitgebreid overzicht van de behandelingen die ik aanbied verwijs ik naar het kopje ‘behandelingen’ op mijn website.

 

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is eenvoudig en helder. Sannes Salon verwerkt uw gegevens enkel om er zeker van te zijn dat er altijd op effectieve wijze met u kan worden gecommuniceerd over behandelingen zelf zowel ervoor als achteraf. Daarnaast verwerkt Sannes Salon uw persoonsgegevens om het maken van afspraken en het contact met u als klant zo effectief en optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen. Uw gegevens zal Sannes Salon echter nooit met derden delen en bewaart deze enkel voor eigen administratie.

 

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

 

Sannes Salon verwerkt enkel relatief eenvoudige persoonsgegevens. Denk daarbij aan voor- en achternamen, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en geboortedatum.

 

Beveiliging van de persoonsgegevens

 

Sannes Salon neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Recht om toestemming in te trekken

 

Iedereen heeft op ieder gewenst moment de mogelijkheid om de aan Sannes Salon verleende toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken. Dit kan heel eenvoudig. Dit kan zowel telefonisch, per e-mail of je geeft het aan tijdens één van de behandelingen.

 

Indien er nog vragen zouden zijn kan er altijd contact opgenomen worden met 0629403222 of via het contact formulier op de website.

Openingstijden


Maandag gesloten

Dinsdag 10:00 - 18:00
Woensdag 10:00 - 18:00
Donderdag 10:00 - 18:00
Vrijdag 10:00 - 18:00

Zaterdag gesloten

Zondag gesloten

 

Uitsluitend op afspraak

Contact


Sannes Salon

 

Keizerstraat 67
6441 GJ

Brunssum 

 

06 29 40 32 22

 

info@sannessalon.nl

Instagram


Neem een kijkje op de instagrampagina sannessalon voor resultaatfoto's